1. Objednávka

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká odoslaním formuláru kupujúcim s prevádzkovateľom. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho prevádzkovateľom je e-mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".

1.1 Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je povinný:

  • dodať na základe objednávky potvrdenej prevádzkovteľom kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

Prevádzkovateľ má právo:

  • na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar,
  • stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.

1.2 Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

2. Dodacie a platobné podmienky

Tovar je určený na okamžitú spotrebu po doručení. Kupujúci bude kuriérom kontaktovaný telefonicky pred doručením tovaru. V prípade neprevzania tovaru do 10 minút od príchodu kuriéra bude tovar považovaný za doručený bez nároku na vrátenie peňazí, pokiaľ sa kupujúci s prevádzkovateľom nedohodne inak.

Za tovar je možné zaplatiť v hotovosti kuriérovi, ktorý následne kupujúcemu odovzdá doklad o zaplatení.

2.1 Obedy

Pri každom tovare z kategórie Obedy je uvedený dátum výroby a v ten deň bude aj doručený kuriérom kupujúcemu v čase od 11:00 do 13:00 na uvedenú adresu v objednávke.

3. Reklamácie

Vzhľdom na to, že tovar je určený na okamžitú spotrebu, reklamácie prijímame do dvoch hodín od doručenia tovaru kuriérom. Rozhodnutie o reklamácii sa prevádzkovateľ zaväzuje oznámiť kupujúcemu do 30 dní telefonicky alebo e-mailom.

4. Spracovávanie osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho budú použité výhradne len na vybavenie objednávky a marketingové účely prevádzkovateľa. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a budú uchovávané po dobu troch rokov od poslednej objednávky kupujúceho alebo do obdržania písomnej žiadosti o odstránenie osobných údajov kupujúcim. Získavnie, spracovávanie a archivácie osobných údajov sa riadi platnými právnymi predpismi SR.

5. Zľavové kupóny, kódy a vouchery

Prevádzkovteľ môže pre marketingové účely vydať rôzne zľavové kupóny, kódy alebo vouchery (ďalej len "kupóny") či už vo fyzickej alebo elektronickej podobe. Platnosť týchto kupónov je jeden mesiac pokiaľ nie je uvedené inak. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť platnosť kupónov bez udania dôvodu a náhrady. Za tieto kupóny nie je možné požadovať finančnú náhradu a nie je možné ich vymáhať súdnou cestou.